PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej /PRD/ jest przede wszystkim wspomaganie proboszcza, jako jej przewodniczącego w sprawach, które dotyczą całokształtu życia parafialnego. Członkowie PRD mają obowiązek wspierania proboszcza we wszelkich poczynaniach związanych z prowadzeniem parafii. Członkiem PRD może zostać jedynie katolik autentycznie religijny, zaangażowany w życie parafii oraz posiadający społeczny autorytet. Członkowie PRD powinni być dobierani według kryteriów: reprezentatywności, kompetencji oraz przydatności. Kadencja PRD trwa 5 lat. Ostatnie wybory odbyły się w diecezji opolskiej jesienią 2015 roku, jest to kadencja na lata 2015-2020 /diecezjalny Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej 2005 r./. W naszej parafii wybory do PRD odbyły 15 i 29 listopada 2015 r. Przebieg wyborów nadzorowała komisja wyborcza w składzie: ks. Rafał Rusin, Krystyna Chmiel i Paweł Loose. Wybory odbyły się zgodnie ze Statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej Pierwszego Synodu Diecezji Opolskiej. Zaprzysiężenie nowych członków PRD odbyło się 13 grudnia 2015 r. Następne wybory odbędą się jesienią w 2020 r.

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej

w Parafii św. Urbana w Wędzinie /2015-2020/:

ks. Adam Jankowski – proboszcz

A/ Członkowie Rady z nominacji proboszcza: Ryszard Chmiel, Krystyna Chmiel, Bernard Sklorz

B/ Członkowie Rady z wyboru parafian: Krzysztof Goinda, Joachim Huć, Andrzej Jonek, Jerzy Krawczyk, Irena Loose  

 

SPOTKANIA PRD:

ROK 2020

Wiosenne spotkanie Rady Parafialnej odbędzie się przed Wielkanocą.

ROK 2019

19 grudnia po Roratach na plebanii odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków PRD i Zespołu Caritas, aby podsumować duszpastersko i gospodarczo kończący się rok 2019 oraz zaplanować rok 2020. Koszty różnych inwestycji przy kościele, cmentarzu i plebanii zostały podwojone w stosunku do 2018 r., co pozwala z optymizmem patrzeć w Nowy Rok 2020.

15 maja o godz. 19.00 w Klubie na Kowiu odbyło się spotkanie Rady Duszpasterskiej i Rady Sołeckiej dotyczące organizacji pikniku z okazji odpustu parafialnego w sobotę 25 maja po procesji o dobre urodzaje.  Omówiono i ustalono m.in.: ustawienie namiotu na trawie za kościołem, stołów i ławek, przygotowanie kołocza, kawy i herbaty oraz sprzętu muzycznego itp.

16 kwietnia o godz. 18.45 odbyło się spotkanie Rady, na którym omówiono m.in. uroczystość Św. Urbana, patrona parafii i zaproponowano organizację pikniku w farskim ogrodzie /kołocz, kawa i ciasto/. Omówiono także bieżące sprawy gospodarcze jak: rozbiórka drewnianego baraku, cięcie drewna na opał, porządkowanie ogrodu plebanijnego, wywóz gruzu, nawóz ziemi itp. Został także przedstawiony pomysł cofnięcia krzyża na cmentarzu w stronę płotu. Na zakończenie ks. Proboszcz złożył świąteczne życzenia i wręczył Radnym książkę pt. Wszystko o Wielkanocy.

27 marca o godz. 18.30 odbyło się wiosenne posiedzenie Rady Duszpasterskiej. Po modlitwie ks. Proboszcz podziękował za współpracę, zaangażowanie i cenne porady. Zostały omówione sprawy duszpasterskie przełomu starego i nowego roku: Jesełka, wyjazdy LSO w czasie ferii, Dzień Chorych, rekolekcje wielkopostne, dzieło Duchowej Adopcji oraz organizacja kiermaszu wielkanocnego przez rodziców ministrantów i scholi, wydanie gazetki w kolorowej szacie graficznej o Peregrynacji kopii Obrazu MB Częstochowskiej w 1995 r. Sprawy gospodarcze dotyczyły m.in.: bieżącego funkcjonowania parafii, likwidacji drewnianego baraku, podjęcia ważnej decyzji montażu nowego płotu wokół obiektu kościelnego w 3 etapach z resztą bram i furtek, poręczy na schodach przed kościołem z myślą o osobach starszych oraz wymiany bram i furtki na cmentarzu z okazji przypadającej w tym roku 25 rocznicy poświęcenia kaplicy pogrzebowej /październik 1994 r./. Omówiono również wiele innych spraw z życia parafialnej wspólnoty wybiegając w przyszłość. W 2021 r. Wędzina będzie obchodzić Jubileusz 40-lecia powstania parafii, natomiast w 2022 r. Jubileusz 20-lecia poświęcenia nowego kościoła. 

ROK 2018

19 grudnia o godz. 18.00 odbyło się spotkanie opłatkowe dla Radnych i członków Caritas. Ks. proboszcz podziękował wszystkim członkom za całoroczną pracę i pomoc oraz złożył życzenia świąteczno-noworoczne. Poruszono niektóre sprawy dotyczące życia duszpasterskiego i gospodarczego parafialnej wspólnoty, które będą realizowane w następnym roku.

22 listopada odbyło się posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Po modlitwie i powitaniu obecnych ks. proboszcz podał termin wizytacji dziekańskiej, następnie przedstawił sprawy duszpasterskie oraz inwestycje, które zostały zrealizowane w ostatnich miesiącach, została omówiona nowa instrukcja przeciwpożarowa obiektów sakralnych, omówiono kwestie opłat cmentarnych i sprawy bieżące jak: udział wiernych w Mszach św. i przystępowanie do Komunii Św., grupy parafialne dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

25 września odbyło się spotkanie dla Parafialnego Zespołu Caritas, które dotyczyło organizacji 18 Dnia Papieskiego 14 października, m.in. zakupu i rozprowadzania w parafii tzw. Kremówek Papieskich /cel CHARYTATYWNY/ oraz corocznej zbiórki na Dzieło Fundacji Nowego Tysiąclecia wspierające edukację dzieci i młodzieży z uboższych rodzin.

7 czerwca o godz. 19.00 na plebanii miało miejsce przedwakacyjne posiedzenie członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Po modlitwie i powitaniu wszystkich Radnych ks. proboszcz przedstawił sprawy duszpasterskie oraz gospodarcze ostatnich miesięcy. Parafialna Rada Duszpasterska jednogłośnie poparła decyzję malowania zewnętrznej elewacji kościoła parafialnego i ocieplenia budynku plebanii. Postanowiono, że kolekty inwestycyjne będą przeznaczone na ten ważny cel parafialny w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Podjęto także kwestię pomalowania kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu oraz wymiany bram i płotu wokół cmentarza /w 2019 r. przypada 25 rocznica poświęcenia kaplicy przedpogrzebowej/. Omówiono także sprawy bieżącego funkcjonowania parafii. 

24 kwietnia o godz. 18.45 na plebanii odbyło się spotkanie PRD. Tematem wiodącym była organizacja parafialnego pikniku przy kawie i kołoczu w piątek 25 maja po zakończonej Mszy św. i procesji ku czci św. Urbana, patrona parafii. Na spotkaniu z udziałem przedstawicieli Rady Sołeckiej zostały podjęte sprawy logistyczne: wybór miejsca, ustawienie namiotu, stołów i ławek, przygotowanie kawy, herbaty, kołacza itp.

27 marca o godz. 18.45 na odbyło się spotkanie PRD, na którym omówiono sprawy duszpasterskie i inwestycyjne okresu jesienno-zimowego. Zaplanowano też najbliższe niezbędne prace, wyznaczając sobie dosyć ważne zadania duszpastersko-inwestycyjne. Było to również spotkanie przedświąteczne. 

ROK 2017

21 grudnia o godz. 17.45 odbyło się spotkanie opłatkowo-świąteczne PRD i członków CARITAS. Poruszano wiele spraw dotyczących życia religijnego, duszpasterskiego i gospodarczego naszej parafii. 

28 września o godz. 18.45 odbyło się pierwsze spotkanie członków PRD z nowym ks. proboszczem. Posiedzenie miało charakter organizacyjny /powitanie, sprawy duszpasterskie i gospodarcze parafii oraz sprawy różne/.

 

CZŁONKOWIE POPRZEDNICH RAD:

PRD po wyborach w listopadzie 2010 r. /kadencja 2010-2015/: Piotr Leschik, Krystyna Chmiel, Agnieszka Kaczmarzyk, Barbara Urbańczyk, Józef Kubosz, Paweł Loose, Jerzy Serafin, Paweł Wilkosz, Gerard Urbańczyk, Norbert Wacławik. 

PRD po wyborach 27 listopada 2005 r. /kadencja 2005-2010/: Piotr Leschik, Krystyna Chmiel, Agnieszka Kaczmarzyk, Barbara Urbańczyk, Paweł Loose, Paweł Wilkosz, Andrzej Jonek, Józef Kubosz, Halina Wicher, Jerzy Serafin.